^ Powrót na górę

 

 

IX sesja Rady Powiatu. Zatoka w Gruszczycach

Rozmiar tekstu:

sesja
Mimo że sesję tę – pierwszą po wakacyjnej przerwie – zdominował temat naprawy nawierzchni zatoki autobusowej w Gruszczycach, obrady rozpoczęły się od uroczystego akcentu. Na emeryturę odchodzi bowiem wieloletni naczelnik wydziału finansów i budżetu Starostwa Powiatowego w Sieradzu Andrzej Lochno.

– Jest to ostatnia sesja, w której pan Lochno uczestniczy jako naczelnik, dlatego też chciałbym w imieniu Rady podziękować serdecznie za długoletnią, bardzo owocną współpracę – powiedział przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda. Andrzej Lochno przyjął następnie życzenia od radnych i sam zabrał głos: – Starałem się jak mogłem i na ile moja wiedza się tutaj przydała. Przyszedł czas, że zdrowie już nie to i w związku z tym, iż nabyłem praw emerytalnych, postanowiłem z nich skorzystać. Chciałbym podziękować radnym i zarządom, tak temu, jak i poprzednim, za spokojną współpracę – mówił Andrzej Lochno.

Cześć sesji poświęconą interpelacjom rozpoczął radny Łukasz Bitner, który wnioskował o skierowanie zapytania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, dlaczego mimo wielokrotnych interwencji nie zostały uprzątnięte pozostałości po remoncie chodnika w Borysławicach w gminie Błaszki. Druga jego interpelacja dotyczyła pojazdów porzuconych w pasie dróg powiatowych. – Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o udzielenie informacji, dlaczego nikt nie zareagował na treść interpelacji nr 1 z 24 czerwca 2015 r., że na drodze powiatowej w ul. Przemysłowej w Błaszkach znajduje się pojazd w stanie rozkładu i grozi zanieczyszczeniem środowiska – pytał radny. Trzecia interpelacja Łukasza Bitnera była prośbą do Zarządu Powiatu o polecenie w trybie pilnym podległym służbom kontroli stanu drzew rosnących na chodniku zatoczki autobusowej w Gruszczycach i wycięcie chorych drzew. Interpelował również o informowanie dyrekcji szkoły, przy której znajduje się zatoka, o planowanych remontach tejże zatoczki oraz potwierdzenie, że do 1 października tego roku zostaną założone barierki przy stawie obok drogi powiatowej w Gruszczycach. Radny Bitner pytał ponadto Zarząd, czy podjęte zostały próby pozyskania środków finansowych z tytułu dojazdów do pól na dokończenie remontu drogi powiatowej nr 1708. Ostatnia interpelacja radnego Łukasza Bitnera dotyczyła kryteriów czasowych i jakościowych wykaszania traw i zarośli przy drogach powiatowych.

Radny Dariusz Mikołajczyk interpelował o remont drogi powiatowej w Błaszkach, biegnącej przez Kokoszki do Wójcic. Droga ta jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Druga interpelacja radnego odnosiła się do remontu i budowy chodnika w miejscowości Kalinowa. Następnie radny Mikołajczyk interpelował o ponowne przeanalizowanie możliwości współpracy z gminą Błaszki przy remoncie chodnika w Błaszkach.

Jedną interpelację zgłosiła również radna Kazimiera Gotkowicz. – Chodzi o odpady zielone. Zbliża się jesień i za chwilę będą leciały liście z drzew. I co prawda są pojemniki na tego rodzaju odpady, ale w mojej ocenie jest ich za mało – mówiła. Interpelacja ta, a właściwie prośba, skierowana była do prezydenta Sieradza Pawła Osiewały, który wziął udział w sesji.

Podczas obrad przyjęte zostały uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok, w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sieradzkiego, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Powiatem Sieradzkim a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską „Wart-Milk” w Sieradzu, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Brzeźnio dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1708E w miejscowości Brzeźnio poprzez wymianę istniejącego kanału deszczowego”, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Sieradz dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1700E w miejscowości Ruda poprzez wykonanie chodnika na odcinku długości 350 mb”, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z gminą Brzeźnio dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio – ul. Kościelna”, w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Sieradzkiego na rok 2016 przy partnerstwie Gminy Miasto Sieradz zadania pn. „Rozbudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu” (stąd obecność na sesji prezydenta Sieradza Pawła Osiewały), a także w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 marca 2015 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2015 r.

Sekretarzem sesji była radna Katarzyna Paprota, do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Artur Sterna, Tomasz Sosin i Marek Płóciennik.

W punkcie dotyczącym spraw różnych głos zabrał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek. W swoim wystąpieniu odniósł się on do tematu podjętego na komisji drogownictwa, tzn. do zarzutu radnego Łukasza Bitnera o ignorowanie przez dyrektora PZD prób kontaktu telefonicznego.

T.O.

IMG 6718  IMG 6723

IMG 6729  IMG 6734

IMG 6735  IMG 6749

IMG 6758  IMG 6760

IMG 6765  IMG 6788

IMG 6790  IMG 6797

IMG 6801  IMG 6803