^ Powrót na górę

 

 

XV sesja Rady Powiatu. Uchwała w sprawie ZPWP

Rozmiar tekstu:

sesja
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji placówek wchodzących w skład Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu oraz uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli.

„Po likwidacji placówki zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów zostałyby uruchomione w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sieradzki. Od 2014 roku, w związku z postępującym niżem demograficznym, subwencja oświatowa ulega zmniejszeniu i nie pokrywa kosztów utrzymania m.in. placówek realizujących zadania pozaszkolne” – brzmi fragment uzasadnienia uchwały wyrażającej zamiar likwidacji ZPWP. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” przy 9 „przeciw”. Na początku sesji radni oddalili wniosek formalny Beaty Gzik, by punkt dotyczący projektu uchwały o ZPWP zdjąć z porządku obrad.

Dyskusja na temat przyszłości placówki rozpoczęła się w punkcie przewidzianym na wystąpienia zaproszonych gości, a jako pierwszy głos zabrał Juliusz Góraj, przewodniczący sieradzkiego koła Stowarzyszenia Młodzi Demokraci: – Chciałbym podkreślić konieczność dbania o rozwój dzieci i młodzieży w powiecie sieradzkim. A przecież wszyscy mieszkańcy Sieradza są jednocześnie członkami samorządowej wspólnoty powiatowej. Bardzo państwa proszę o niepodejmowanie tej uchwały.

Łukasz Bitner, radny powiatowy: – Mieszkańcy gminy Błaszki to też część powiatu sieradzkiego, tymczasem 95 proc. uczestników zajęć w ZPWP to dzieci z Sieradza. Miasto nie widzi w tym problemu. Dzieci z gmin korzystają z oferty placówki tylko w niewielkim stopniu.

Tomasz Baliński, radny powiatowy: – Poprosiliśmy o spotkanie radnych powiatowych z miejskimi i prezydentem Sieradza. Na spotkanie to przyszedł pan prezydent i dwóch radnych. Jeśli będzie dobra wola po stronie Miasta, to wspólnie uda nam się tę placówkę utrzymać.

Anna Kowalczyk, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Sieradz: – Nie potrafię zrozumieć, dlaczego sprawy finansowe mają się odbić na dzieciach i dlaczego myśli się o likwidacji czegoś, co dobrze prosperuje. Inwestycja w dzieci i młodzież to jest nasza przyszłość, i nieważne w której części powiatu one mieszkają.

Katarzyna Paprota, radna powiatowa: – Niewątpliwie ZPWP powinien pozostać. My jako radni powinniśmy zrobić wszystko, by tę placówkę utrzymać. Skoro większość podopiecznych ZPWP to dzieci z Sieradza, niech miasto też poczuje za nie odpowiedzialność. Oczekujemy na współpracę ze strony Rady Miejskiej.

Paweł Osiewała, prezydent Sieradza: – Podtrzymuję stanowisko, które wyraziłem w pismach kierowanych do pana starosty. Jako włodarz miasta nie widzę możliwości, nie naruszając dyscypliny finansów publicznych, finansowania tego typu placówki.

Kazimiera Gotkowicz, radna powiatowa: – W uzasadnieniu do uchwały nie ma informacji, co dalej z nauczycielami zatrudnionymi w placówce. Czy ci ludzie mogą przejść na emeryturę? Czy mogą skorzystać z jakiegoś przywileju, z jakiejś osłony? Czy jest dla nich jakaś propozycja?

Po dyskusji na temat ZPWP rozpoczęły się interpelacje. Zaczął je Łukasz Bitner, zwracając się z prośbą do Zarządu Powiatu, by ten polecił Powiatowemu Zarządowi Dróg zmienić oznakowanie skrzyżowania dróg powiatowych w Gruszczycach. Chodzi o ustawienie tzw. sierżantów ostrzegających przed wjazdem od strony Błaszek na teren posesji po rozbiórce budynku. W drugiej interpelacji radny Bitner postulował dokonanie analizy stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej z krajową (obok stacji benzynowej) w Błaszkach. – Miejsce to, zwłaszcza w dni targowe, czyli w poniedziałki i w piątki, powoduje powstawanie niebezpiecznych zatorów drogowych na obu drogach. Sygnalizacja świetlna, znajdująca się w pobliżu, nie rozwiązała problemu – mówił radny. W trzeciej interpelacji Łukasz Bitner pytał, czy Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców przyłączy się do akcji „Ratujmy gimnazja”. Ostatnia interpelacja radnego dotyczyła zwrócenia się z zapytaniem do europosła Janusza Wojciechowskiego o terminy dochodzenia wysokości dopłat dla polskich rolników do wysokości dopłat dla rolników na Zachodzie, szczególnie w Niemczech.

Radna Katarzyna Paprota zgłosiła pięć interpelacji. W pierwszej wnioskowała o wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu z prośbą o podjęcie działań w sprawie podpalacza grasującego na terenie gmin Złoczew i Brąszewice. – Jednocześnie proszę burmistrza gminy i miasta Złoczew o działania w tej sprawie. Mieszkańcy żyją w strachu, obawiając się kolejnych podpaleń – interpelowała Katarzyna Paprota. W drugiej interpelacji radna zwróciła się do PZD z prośbą o posprzątanie chodnika na ul. Błaszkowskiej w Złoczewie, obok skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, zaś w trzeciej – pytała o godziny porad lekarskich w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Proszę także o kopię pisma pielęgniarek, które wpłynęło do pana starosty, dotyczącego obsługi medycznej DPS-u, oraz o kopię pisma skierowanego przez panią dyrektor DPS do niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej „Medicus” w sprawie opieki medycznej – zgłaszała Katarzyna Paprota. Ponadto radna interpelowała o przybycie na kolejna sesję Rady Powiatu Sieradzkiego przedstawicieli Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, by przedstawili bieżące informacji na temat prac związanych z odkrywką „Złoczew”.

W punkcie „Wystąpienia radnych” Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie przejęcia przez Miasto Sieradz Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. – Chodzi o to, byśmy wszystkie 11 gmin naszego powiatu traktowali jednakowo. 10 pozostałych, może wyłączając gminę wiejską Sieradz, wzięło na siebie obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży zajęć pozaszkolnych. I wcale w tych gminach z dostępem do nich nie jest gorzej niż w Sieradzu. Chcemy, by miasto potraktowało swoją młodzież dokładnie tak samo, jak pozostałe gminy i przynajmniej dołożyło się do utrzymania ZPWP – mówił Henryk Waluda, przewodniczący Rady Powiatu. Radna Kazimiera Gotkowicz zapytała o przyszłość nauczycieli zatrudnionych w ZPWP. – Na razie głosujemy nad uchwałą o zamiarze likwidacji, a od zamiaru do likwidacji jest jeszcze daleka droga. Gdy faktycznie do niej dojdzie, będziemy szukać rozwiązań. Wtedy zajęcia pozaszkolne realizowane będą w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, za pieniądze, które teraz przeznaczane są na ZPWP – odpowiedział starosta Dariusz Olejnik.

Na forum Rady Powiatu wystąpiła również dyrektor ZPWP Izabela Sufleta. Jak powiedziała już po głosowaniu nad uchwałą o zamiarze likwidacji, uchwała ta nie oznacza jeszcze definitywnego końca placówki. – Mając jasne stanowisko Rady Powiatu, mogę szukać pomocy w instytucjach zajmujących się finansowaniem oświaty. Dotychczas odsyłano mnie z niczym, uzasadniając, że organ prowadzący nie określił się jasno co do likwidacji – powiedziała Izabela Sufleta.

Na sesji podjęto również temat zamiaru likwidacji ZSP w Męckiej Woli. Stosowną uchwałę Rada przyjęła 15 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się. 6 pozostałych radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Radni przyjęli ponadto uchwalę w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sieradzkiego w 2016 roku.

Sekretarzem sesji wybrano radnego Tomasza Balińskiego. Komisję uchwał i wniosków tworzyli: Łukasz Bitner, Krzysztof Żubrowski i Rafał Woźniak.

T.O.

IMG 0252  IMG 0255

IMG 0264  IMG 0266

IMG 0268  IMG 0272

IMG 0276  IMG 0283

IMG 0292  IMG 0294

IMG 0296  IMG 0305

IMG 0312  IMG 0322